در حال انتقال به آدرس درخواستی

زیمنس و مپنا با قراردادهای مهم شبکه برق ایران را مدرن می کنند