در حال انتقال به آدرس درخواستی

کاهش های اخیر شاخص دلیل خاصی نداشته و عمدتا ناشی از دلایل تکنیکالی است