در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسیه کارشناسان نظامی اش را به قرارگاه فرماندهی عراق اعزام کرد