در حال انتقال به آدرس درخواستی

مقام معظم رهبری: شرمندگی این حقیر از اینکه جوانی بیکار با دست خالی به خانه می‌رود کمتر از خود او...