در حال انتقال به آدرس درخواستی

سایپا با برگزاری مجمع و اعلام رویدادهای مثبت آماده بازگشایی شد