در حال انتقال به آدرس درخواستی

آخوندی عنوان کرد امضای 2 قرارداد هوانوردی با ایتالیا/ احداث راه‌آهن تهران ـ قم ـ اصفهان توسط ایتالیا