در حال انتقال به آدرس درخواستی

نخست وزیر ایتالیا با هیاتی 250 نفره به تهران سفر می‌کنند