در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - فابیوس: سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه دارای اهمیت سیاسی و اقتصادی است