در حال انتقال به آدرس درخواستی

آقای عزیز! اینها به خاطر اینکه شما یک روز فرد انقلابی بودی دورت جمع نشدند بلکه به خاطر این جمع شدند...