در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - خبرگزاری فرانسه گزارش داد اولین تور پسابرجامی رییس جمهور ایران با سفر به...