در حال انتقال به آدرس درخواستی

مردم به خوبی نامزدهای انتخاباتی را می شناسند / نمی‌خواهد با جملاتی به دنبال بزرگ کردن استعمار گران...