در حال انتقال به آدرس درخواستی

با عنایت بانک صنعت و معدن ؛ 450 هکتار اراضی فراسا به "واتی" منتقل شد/ ارزش خالص داراییهای...