در حال انتقال به آدرس درخواستی

قرارداد پژو و خرید هواپیمای ایرباس نهایی شد