در حال انتقال به آدرس درخواستی

اظهار نگرانی پادشاه اردن از لغو تحریم های ایران