در حال انتقال به آدرس درخواستی

صالحی: ملک عبدالله 20 دقیقه با احمدی نژاد صحبت می کرد و می گفت «چرا انقدر به من بی حرمتی می کنید؟» /...