در حال انتقال به آدرس درخواستی

اقتصاد آنلاین - وزیر صنعت نوروززاده رییس ایدرو را برکنار کرد