در حال انتقال به آدرس درخواستی

در گردهمایی «توسعه کرمانشاه در دوران پساتحریم» مرعشی:بعد از لغو تحریم ها 300 میلیارد دلار وارد کشور...