در حال انتقال به آدرس درخواستی

آغاز جلسه ظریف و کری / نیویورک تایمز: تلویزیون ایران به جای برجام، در مورد دندان پزشکی صحبت می کند