در حال انتقال به آدرس درخواستی

احتمال تغییر حجم مبنا و دامنه نوسان/ تشکر از فعالان و اولین توصیه به سهامداران