در حال انتقال به آدرس درخواستی

سفته بازان موجب رشد قیمتی سهام شرکت های قندی شدند/ خبری از افزایش قیمت شکر نیست