در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسیه: تولیدکنندگان بدون مشارکت ایران بر سر فریز نفتی توافق می‌کنند