در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسیه 70 میلیارد روبل تجهیزات صنعت نفت به ایران صادر می کند