در حال انتقال به آدرس درخواستی

معاون پوتین: مسکو خواستار گسترش مناسبات با ایران در زمینه فناوری های نظامی است