در حال انتقال به آدرس درخواستی

واکنش دو مقام عالی رتبه نظامی ایرانی به اظهارات وزیر دفاع آمریکا