در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر خارجه دانمارک با ظریف دیدار کرد