در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - تفاهمنامه 6میلیاردیورویی بانک مرکزی ایران با بیمه ساچه ایتالیا منعقدشد