در حال انتقال به آدرس درخواستی

بیانیه دفتر آیت الله هاشمی در پاسخ به صداوسیما