در حال انتقال به آدرس درخواستی

طالبان اجازه خروج از منزل نمی‌دهد/ برای جنگی‌طولانی آماده باشید