در حال انتقال به آدرس درخواستی

این بار قرعه تعطیلی به نام ایران ترانسفو افتاد / تجمع کارگران کارخانه به دلیل تعطیلی | دانشجو