در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزیر انرژی روسیه: بیش از 15 کشور با افزایش ندادن تولید نفت خود موافقت کرده اند