در حال انتقال به آدرس درخواستی

انتظار استاندار آذربایجان شرقی در صف رای دادن/ ما هم باید مانند سایر مردم در صف بایستیم