در حال انتقال به آدرس درخواستی

گفتگوی اختصاصی رادیوسهام با یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص آینده شپلی پس از افزایش سرمایه و رفع...