در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - مقام تجاری فرانسه: پیشنهادهای زیادی در بخش نفت و گاز به ایران داده ایم