در حال انتقال به آدرس درخواستی

بانک اقتصاد نوین دوباره تصمیم به واگذاری بلوک 43 درصدی "کماسه" کرد