در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - برنامه ایران برای تصاحب بازار تجهیزات صنعت نفت خاورمیانه/امضای تفاهمنامه نفتی با آلمان