در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - ایرباس، بانک های اروپایی را به مشارکت در معامله با ایران فراخواند