در حال انتقال به آدرس درخواستی

رئیس سازمان نظام پزشکی: رای دادن در انتخابات 7 اسفند مهم است، چون سوار تایتانیک هستیم