در حال انتقال به آدرس درخواستی

خبرگزاری فارس - مدیرکل بین الملل بانک مرکزی به فارس خبر داد برقراری سوئیفت در 9 بانک حداکثر تا...