در حال انتقال به آدرس درخواستی

وزارت خارجه ترکیه: کودتا به طور کامل شکست خورد