در حال انتقال به آدرس درخواستی

عربستان بودجه خود را با نفت 29 دلار بست