در حال انتقال به آدرس درخواستی

قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی حدود 8,2 سنت خواهد بود