در حال انتقال به آدرس درخواستی

اعتراض کارگران ماشین‌سازی اراک به انتصاب مدیران غیر تخصصی در این شرکت