در حال انتقال به آدرس درخواستی

بانک گردشگری و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند