در حال انتقال به آدرس درخواستی

ایرنا - مدیر كل روابط عمومی وزارت نفت : زنگنه در نشست دوحه شركت نمی كند