در حال انتقال به آدرس درخواستی

با نزدیک شدن به نشست فریز نفتی؛ نفت گران شد