در حال انتقال به آدرس درخواستی

واکاوی یک شعار انتخاباتی پاسپورتی که به داد معلمان، وزیر ارشاد و نماینده ایران در سازمان ملل نرسید