در حال انتقال به آدرس درخواستی

پس از خرید محموله نفت؛ اسپانیا اولین فاینانس پتروشیمی ایران را بازگشایی می کند - تی نیوز