در حال انتقال به آدرس درخواستی

اوپک آماده همکاری برای کاهش تولید نفت است