در حال انتقال به آدرس درخواستی

کری: آمریکا سد راه تجارت قانونی با ایران نخواهد شد