در حال انتقال به آدرس درخواستی

روسیه دو هواپیما سوپرجت ـ 100 را به ایران اجاره می دهد